DZIAŁ AKTUALNOŚCI


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w ramach obowiązującej Umowy o sprzątaniu klatek schodowych w zasobach WSM – w dni, w które są sprzątane klatki schodowe dodatkowo dezynfekowane są poręcze, kontakty, włączniki, klamki do drzwi wejściowych oraz przyciski w windach. Czynności wykonywane są 2 razy w tygodniu.Projekt "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowo" - WSM Partner Projektu

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  RPPM.08.01.01-22-0011/17-00 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 08. Konwersja

Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

Wartość projektu ogółem: 15.120.407,87 PLN

Wydatki kwalifikowane: 14.878.792,94 PLN

Przyznane dofinansowanie: 12.590.605,38 PLN

Poziom dofinansowania: 84,62%

Wkład własny: 2.288.187,56 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 241.614,93 PLN (do poniesienia przez Partnerów)

Wydatki kwalifikowane objęte instrumentem elastyczności: 291.739,66 PLN (1,96%).

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 – 29.12.2022 r.

Opis Projektu:

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:

1. Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.
 
2. Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski. 
Planuje się stworzyć w historycznym centrum Wejherowa mały nowy park miejski o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2. Stworzony zostanie teren zielony - miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, zostaną wytyczone ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstaną place zabaw dla różnych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany istniejący w śródmieściu Park Kaszubski. Planuje się zagospodarowanie tam miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
 
3. Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie (ul. Św. Anny). 
Ulica Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę oraz zieleń.
 
4. Zielone podwórka.
W ramach ww. zadnia planuje się:
 
A. Modernizacja wybranych elementów części wspólnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe zagospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - element realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (28) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową wyłonionymi w ramach otwartego naboru.
 
B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatorów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.
 
5. Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. 
Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu polegające na dokończeniu pasażu pieszego wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.

W ramach instrumentu elastyczności ("Aktywni +") przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy dotyczące procesu rewitalizacji. W ramach zadania wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dot. małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

 

Obszar rewitalizacji obejmuje teren o pow. 71,23 ha. Zamieszkuje go 6112 osób.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii. Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.


Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie

Opublikowane dnia 30 Styczeń 2017 przez Jakub SIkora   |  

Rada Nadzorcza WSM w dniu 27 stycznia 2017 r. uchwałą nr 43/01/2017 wprowadziła zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie tj :

1. W § 49 ust. 2 - dodaje się zapis o treści: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), zmiany w Prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 r.

2. W § 52 Część IV w pkt. 1 po ppkt. f - zmienia się treść zapisu:
"w tych przypadkach zgodnie z art.45a, ust.11a Spółdzielnia będzie dochodziła od lokatora odszkodowania w wysokości ustalonej wg największej liczby jednostek lokalu opomiarowanego w danym węźle po zastosowaniu współczynników korygujących, w przeliczeniu na m² powierzchni ogrzewanej centralnie. Jeżeli rozliczany nie wyraził zgody na podany sposób rozliczenia, dopuszcza się wyliczenie odszkodowania przez audytora wskazanego przez Spółdzielnię, która dokona oszacowania wysokości odszkodowania na podstawie mocy grzewczej zainstalowanych w lokalu grzejników z uwzględnieniem warunków atmosferycznych panujących w danym okresie grzewczym. Rozliczany pokryje koszt audytu." ( zmiany zaznaczone kolorem czerwonym )

Aby pobrać niniejszy Regulamin , przejdź do zakładki: Regulaminy


Informacja dla Mieszkańców WSM-zaktualizowana lista punktów Monetia

Opublikowane dnia 16 Styczeń 2017 przez Jakub SIkora   |  

 


Wynik ankiety dot. odpłatnego sprzątania klatek schodowych w zasobach WSM

Opublikowane dnia 25 Listopad 2015 przez Jakub SIkora   |  


Miejsca postojowe przy ul. Kochanowskiego 14 „Hydrofornia”

Opublikowane dnia 7 Październik 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Zarząd WSM postanowił zagospodarować teren przy ul. Kochanowskiego „Hydrofornia” i wykonał miejsca postojowe dla mieszkańców wieżowców nr 13, 15, 17, którzy borykali się z problemem braku gruntu na wykonanie parkingu.  Zostało przydzielonych 50 miejsc postojowych i oddanych do użytku dla mieszkańców WSM którzy odpowiednio w terminie złożyli podania. Numer miejsca postojowego wraz z pilotem do szlabanu został przyznany w losowaniu na spotkaniu z mieszkańcami w budynku Administracji Osiedla Kaszubskiego.

W przypadku wolnych miejsc pierwszeństwo w przydzieleniu parkingu będą mieli mieszkańcy Kochanowskiego 15.Na stronie następnej artykuł o Prawidłowej eksploatacji mieszkań i jak zaoszczędzić energię cieplną w naszych mieszkaniach

 

Strona 1 z 4 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl