Archiwum


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w ramach obowiązującej Umowy o sprzątaniu klatek schodowych w zasobach WSM – w dni, w które są sprzątane klatki schodowe dodatkowo dezynfekowane są poręcze, kontakty, włączniki, klamki do drzwi wejściowych oraz przyciski w windach. Czynności wykonywane są 2 razy w tygodniu.Projekt "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowo" - WSM Partner Projektu

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  RPPM.08.01.01-22-0011/17-00 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 08. Konwersja

Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

Wartość projektu ogółem: 15.120.407,87 PLN

Wydatki kwalifikowane: 14.878.792,94 PLN

Przyznane dofinansowanie: 12.590.605,38 PLN

Poziom dofinansowania: 84,62%

Wkład własny: 2.288.187,56 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 241.614,93 PLN (do poniesienia przez Partnerów)

Wydatki kwalifikowane objęte instrumentem elastyczności: 291.739,66 PLN (1,96%).

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 – 29.12.2022 r.

Opis Projektu:

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:

1. Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.
 
2. Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski. 
Planuje się stworzyć w historycznym centrum Wejherowa mały nowy park miejski o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2. Stworzony zostanie teren zielony - miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, zostaną wytyczone ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstaną place zabaw dla różnych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany istniejący w śródmieściu Park Kaszubski. Planuje się zagospodarowanie tam miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
 
3. Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie (ul. Św. Anny). 
Ulica Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę oraz zieleń.
 
4. Zielone podwórka.
W ramach ww. zadnia planuje się:
 
A. Modernizacja wybranych elementów części wspólnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe zagospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - element realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (28) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową wyłonionymi w ramach otwartego naboru.
 
B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatorów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.
 
5. Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. 
Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu polegające na dokończeniu pasażu pieszego wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.

W ramach instrumentu elastyczności ("Aktywni +") przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy dotyczące procesu rewitalizacji. W ramach zadania wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dot. małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

 

Obszar rewitalizacji obejmuje teren o pow. 71,23 ha. Zamieszkuje go 6112 osób.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii. Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.


Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie

Opublikowane dnia 30 Styczeń 2017 przez Jakub SIkora   |  

Rada Nadzorcza WSM w dniu 27 stycznia 2017 r. uchwałą nr 43/01/2017 wprowadziła zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie tj :

1. W § 49 ust. 2 - dodaje się zapis o treści: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), zmiany w Prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 r.

2. W § 52 Część IV w pkt. 1 po ppkt. f - zmienia się treść zapisu:
"w tych przypadkach zgodnie z art.45a, ust.11a Spółdzielnia będzie dochodziła od lokatora odszkodowania w wysokości ustalonej wg największej liczby jednostek lokalu opomiarowanego w danym węźle po zastosowaniu współczynników korygujących, w przeliczeniu na m² powierzchni ogrzewanej centralnie. Jeżeli rozliczany nie wyraził zgody na podany sposób rozliczenia, dopuszcza się wyliczenie odszkodowania przez audytora wskazanego przez Spółdzielnię, która dokona oszacowania wysokości odszkodowania na podstawie mocy grzewczej zainstalowanych w lokalu grzejników z uwzględnieniem warunków atmosferycznych panujących w danym okresie grzewczym. Rozliczany pokryje koszt audytu." ( zmiany zaznaczone kolorem czerwonym )

Aby pobrać niniejszy Regulamin , przejdź do zakładki: Regulaminy


Informacja dla Mieszkańców WSM-zaktualizowana lista punktów Monetia

Opublikowane dnia 16 Styczeń 2017 przez Jakub SIkora   |  

 


Wynik ankiety dot. odpłatnego sprzątania klatek schodowych w zasobach WSM

Opublikowane dnia 25 Listopad 2015 przez Jakub SIkora   |  


Miejsca postojowe przy ul. Kochanowskiego 14 „Hydrofornia”

Opublikowane dnia 7 Październik 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Zarząd WSM postanowił zagospodarować teren przy ul. Kochanowskiego „Hydrofornia” i wykonał miejsca postojowe dla mieszkańców wieżowców nr 13, 15, 17, którzy borykali się z problemem braku gruntu na wykonanie parkingu.  Zostało przydzielonych 50 miejsc postojowych i oddanych do użytku dla mieszkańców WSM którzy odpowiednio w terminie złożyli podania. Numer miejsca postojowego wraz z pilotem do szlabanu został przyznany w losowaniu na spotkaniu z mieszkańcami w budynku Administracji Osiedla Kaszubskiego.

W przypadku wolnych miejsc pierwszeństwo w przydzieleniu parkingu będą mieli mieszkańcy Kochanowskiego 15.


Mieszkańcy dawnej ulicy "M.Buczka" w Redzie !

Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że Rada Miejska w Redzie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 744), uchwałą nr  XXXIII/334/2017 z dnia 13 lipca 2017r. dokonała zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka na 
„ul. Marii Konopnickiej”.

Wobec powyższego mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać niezbędnych zgłoszeń, a w szczególności:

 1. W Urzędzie Skarbowym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 346 – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3;
  pozostali – druk ZAP-3.
 2. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 17, wniosek CEIDG-1.
 3. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 294 – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
 4. W Bankach, u dostawców energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
 5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ponadto informujemy, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie w/w ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zatem nie ma konieczności zmiany w/w dokumentów.

Wymiana dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych, uwzględnienia w rejestrach i ewidencjach,
są zwolnione od opłat, w zakresie zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie w/w ustawy.


Zakończono wymianę starych chodników na chodniki z kostki brukowej

Opublikowane dnia 15 Wrzesień 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Zarząd WSM informuje, że zakończono 2-letnią inwestycję dot. wymiany chodników w całych zasobach WSM. Razem wykonano 31 342 m2 chodników z kostki brukowej  wraz z podestami do klatek. Wymiana chodników i podestów została sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni oraz jej członków z funduszu remontowego.

 

Przedstawiamy poniżej fotografie niektórych starych chodników wraz z podestami.

Poniżej prezentujemy niektóre ujęcia wykonanych chodników wraz z podestami na poszczególnych Osiedlach WSM po przeprowadzonych remontach.

Osiedle Kaszuby - fotografie chodników

Osiedle Zachodnia - Chopina - fotografie chodników

Osiedle Reda - fotografie chodników

Osiedle Rumia - fotogtafie chodników


Prace na sieci wodociągowej - aktualizacja harmonogramu przez PEWiK Gdynia

Opublikowane dnia 4 Wrzesień 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje mieszkańców Wejherowa, że w związku z planowym czyszczeniem sieci wodociągowej magistralnej we wrześniu br. mogą występować w niektórych dzielnicach miasta zakłócenia w dostawie zimnej wody.

pobierz ogłoszenie


Wyniki konkusru ogłoszonego przez ZUK

Opublikowane dnia 30 Czerwiec 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Informujemy, że zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ogłoszonym przez ZUK „Jasne zasady sposobem na odpady” mieszkańcy WSM zajęli miejsca :

I miejsce :  

 • ul. Gen. J. Hallera 5 – 10 mieszkań - zwolnienie roczne z opłaty za dzierżawę
 • ul. Kochanowskiego 6 – 70 mieszkań - zwolnienie roczne z opłaty za dzierżawę
 • ul. Kochanowskiego 2 – 70 mieszkań - zwolnienie roczne z opłaty za dzierżawę

II miejsce :  

 • ul. Kochanowskiego 1 – 70 mieszkań - zwolnienie na 8miesięcy z opłaty za dzierżawę
 • ul. Kochanowskiego 15 – 70 mieszkań - zwolnienie na 8miesięcy z opłaty za dzierżawę

III miejsce :  

 • ul. Kochanowskiego 8 – 70 mieszkań - zwolnienie na 4miesiące z opłaty za dzierżawę
 • ul. Gdańska 62, 64 – 80 mieszkań - zwolnienie na 4miesiące z opłaty za dzierżawę
 • ul. Gen. J. Hallera 1 – 40 mieszkań – zwolnienie na 4miesiące z opłaty za dzierżawę

Zwolnienie z opłaty obowiązuje od 1.07.2014 r.

Gratulujemy laureatom konkursu za selektywną zbiórkę odpadów i zachęcamy do czynnego uczestniczenia w dalszych konkursach.


Rady Nieruchomości WSM 2014

Opublikowane dnia 9 Kwietnia 2014 przez Jakub SIkora   |  

Informacja dot. przeprowadzonych wyborów do Rad Nieruchomości w okresie od 03.09.2013 r. – 20.11.2013 r.   i 03.02.2014 r.  – 27.03.2014 r.

Wyniki przeprowadzonych wyborów http://www.wsm.wejher.pl/Rady-nier-wyniki.pdfRozliczenie opłat za C.O. Sezon 2012 / 213

Opublikowane dnia 9 Lipca 2013 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności

Zgodnie z Regulaminem Rozliczania Kosztów (zatwierdzony uchwałą RN nr 353/01/013 z dnia 28.01.2013 r.) § 52 Część III Rozliczenie opłat za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie do 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego w danej jednostce rozliczeniowej. W metodzie ryczałtowej rozliczenia opłat dokonywane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego przez pracownika WSM.
Okres rozliczeniowy w sezonie 2012/2013 zakończył się 30 kwietnia 2013 , to termin rozliczenia upływa z dniem 30 lipca 2013 r.  


Nowe pergole śmietnikowe

Opublikowane dnia 1 Lipca 2013 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd WSM podjął decyzję
o posadowieniu nowych pergoli śmietnikowych, które będą montowane w całych zasobach  WSM.

Nowe zabudowane pergole śmietnikowe pozwolą mieszkańcom na selektywną zbiórkę odpadów, co wiąże się z niższymi opłatami za wywóz śmieci segregowanych.

JAK SEGREGOWAC - infoemacje dla mieszkańców miast Wejherowo, Reda, Rumia

 

Opublikowane dnia 15 stycznia 2014 przez Jakub Sikora   |  Z działań Zarządu WSM

Dot. jakości wody pitnej

W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi jakości wody pitnej, WSM wystosowała pisma do PEWiK w dniu 15.10.2013 r. oraz pismo ponaglające do udzielenia niezbędnej informacji w dniu  18.11.2013 r. na które otrzymaliśmy odpowiedź dnia 13.12.2013 r. (pisma poniżej)

   

Następnie Zarząd WSM postanowił wysłać kolejne pismo w dniu 7.01.2014 r. wnoszące o udzielenie 10 % bonifikaty kosztów dostarczania wody od dnia 1.01.2014 r. do ukończenia modernizacji ujęcia wody .

Odpowiedź PEWiK Gdynia na pismo Zarządu WSM

Z działań Zarządu WSM

Opublikowane dnia 20 czerwiec 2013 przez Jakub Sikora   |  Z działań Zarządu WSM

 

Dot. ustalonych niezgodnie z ustawą opłat i częstotliwości wywozu odpadów.

  ZARZĄD WSM


 

Centralne ogrzewanie w bloku przy ul. Rzeźnickiej 5 w Wejherowie

Opublikowane dnia 14 lis 2010 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności - Archiwum

 

Od listopada 2010 mieszkańcy bloku pzy ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie mają centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
Dzięki zdecydowanemu działaniu nowego składu Zarządu Spółdzielni zlikwidowano po 50 latach piece i junkersy na ciępłą wodę.
W dniu 16.11.2010 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloku, na którym ustalono formę rozliczeń i sposób pobierania opłat za instalację i zużywaną energię cieplną.

Mieszkańcy są wdzięczni, że zakończył się okres noszenia wiaderek z węglem i zagrożenia pottruć gazem i czadem z pieców jakie miały miejsce.
Większośc mieszkańców budynku, to samotne i strasze osoby.


Kompleksowe przyśpieszenie działań termomodernizacyjnych w zasobach Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane dnia 1 sty 2011 przez Jakub SIkora   |   Dział aktualności - Archiwum

Nowy skład Zarządu WSM podjął zdecydowane działania mające na celu poprawę efektywności gospodarki cieplnej w naszych zasobach. Priorytetowym zadaniem jest zrealizowanie w latach 2010 – 2011 i ukończenie dociepleń ścian pozostałych budynków, których łączna powierzchnia wynosi ok. 40.000 m2.


podpisanie umowy z OPEC na modernizację węzłów cieplnych

Jednocześnie rozpoczęto kompleksową modernizację węzłów cieplnych zastępując niskowydajne wymagające ciągłych remontów instalacji wymiennikowi, powodujące wysokie koszty utrzymania dla zarządu i opłaty za ogrzewanie lokatorów na nowoczesne zautomatyzowane kompaktowe węzły cieplne (łącznie 39 węzłów do wymiany).


Istotnym jest fakt, iż cały zakres prac termomodernizacyjnych finansowany jest ze środków własnych bez konieczności zaciągania kredytów bankowych i podnoszenia opłat z tytułu funduszu remontowego.
Wymaga to jednak w dwuletnim okresie dużej dyscypliny finansowej i oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi.

Zakończenie prac dociepleniowych w 2011 roku stanowiących główne obciążenie finansowe funduszu remontowego, pozwoli zarządowi na przyśpieszenie realizacji wymiany węzłów cieplnych, okien w klatkach schodowych, ociepleń dachów oraz realizację bieżących zadań w zakresie wymiany chodników, naprawy dróg osiedlowych i placów zabaw na wszystkich naszych osiedlach.

Jakub Sikora


 

 

 

Strona 1 z 1 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl