Dodatek Mieszkaniowy 2016

Opublikowane dnia 5 Stycznia 2016 przez Jakub Sikora

Dodatek Mieszkaniowy 2016

Jednym z zadań Gminy jest pomoc osobom o niskich dochodach oraz osobom ubogim. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wydatków związanych z kosztami utrzymania lokalu mieszkalnego poprzez przyznanie dodatku mieszkaniowego.

UWAGA !

Mogą go otrzymać osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny.

KTO MOŻE DOSTAĆ ?
Dodatek mieszkaniowy może przysługuwiać:

 • - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

KRYTERIA PRZYZNAWANIA !

 • Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku – od dnia 01.03.2016 r. to odpowiednio kwoty 1544,48 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1103,20 zł w gospodarstwie wieloosobowym przypadającym na 1 osobę.

  Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm.).

  Uwaga: Od 01.03.2016 r najniższa emerytura wynosi 882,56 zł.

 • Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.;

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]

1 osoba

35

45,50

2 osoby

40

52,00

3 osoby

45

58,50

4 osoby

55

71,50

5 osób

65

84,50

6 osób

70

91,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.


GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK ?
Wniosek należy złożyć w:

Urząd Miejski Wejherowo                              Urząd Miejski w Redzie                 Urząd Miejski w Rumi
Wydział Spraw Lokalowych                           Referat Inżynierii Miejskiej             Biuro Obsługi Mieszkańca
84 – 200 Wejherowo                                      84 – 240 Reda                                 84 – 230 Rumia
ul. 12-go Marca 195                                        ul. Pucka 9                                        ul. Sobieskiego 7
I piętro, pokój nr 111                                      pokój nr 2                                           Stanowisko nr 1

WYMAGANE DOKUMENTY !

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (dostępny na miejscu w w/w wydziałach, (a także w internecie) potwierdzony przez Zarządcę budynku,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowę najmu, akt notarialny lub przydział na mieszkanie,
 • wyliczenie czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku – wystawione przez zarządcę lub właściciela budynku,
 • zaświadczenie o dochodach osiągniętych w 3-ch miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku wyliczonych w następujący sposób: przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, (chyba że zostały one już zaliczone
  do kosztów uzyskania przychodu),
 • emeryci lub renciści przedstawiają odcinki ZUS lub decyzje, potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia- z 3-ch ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawiają zaświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd wydaję decyzję w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

TERMIN WAŻNOŚCI DECYZJI
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy.

UWAGA! Druki Wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można odebrać
w Administracji Osiedla

 

POBIERZ Formularz o Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl