Informacja RODO

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) uprzejmie informujemy mieszkańców Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wejherowie, ul. Gen. J. Hallera 5, 84-200 Wejherowo, dalej jako ADO.
 • Adres korespondencyjny na który można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych : 84-200 Wejherowo, ul. Gen. J. Hallera 5

Adres e-mail: iodo@wsm.wejher.pl

 • Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów WSM Wejherowo, wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu WSM Wejherowo,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowe, przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa oraz przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę- przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania tej zgody.
 • Członek Spółdzielni jak i osoba nie będąca członkiem ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię oraz do ich poprawiania,
 • W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzana danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Obowiązek podawania danych przez członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby nie będące członkami, które posiadają prawo odrębnej własności wynika z przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu WSM Wejherowo i jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych może uniemożliwić obsługę Pan/Pani interesów i może skutkować jej zaprzestaniem.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Szanowni Mieszkańcy !

  

    Mając na uwadze liczne prośby i uwagi mieszkańców Osiedla 1000 –lecia PP,  w ramach „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO„  w Urzędzie Miasta Wejherowa został zgłoszony projekt na budowę i wyposażenie terenu znajdującego się przy bloku Os. 1000 – lecia 2.

       Planuje się wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw rekreacyjny,

 

 -           huśtawkę, bujak, huśtawkę wagową, karuzelę ,

 

oraz zestawu sportowego składającego się z urządzeń:

 

-        biegacz, motyl ściskający i rozciągający, prasa nożna z wahadłem.

 

Będą także ławki i stoliki.

     Tak zagospodarowany teren będzie spełniał oczekiwania mieszkańców  osiedla w różnym wieku.

       

                                              

 

„Plac Rekreacyjny na Os. 1000 – lecia PP przy bloku nr 2”

Oddać głos na ten projekt będziecie mogli Państwo:

• Drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/glosowanie
z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców.

•          W formie pisemnej za pomocą karty do głosowania – dla osób nie posiadających dostępu do Internetu

Głosowanie mieszkańców: 8 czerwca - 22 czerwca 2018 roku

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procesie przeprowadzania budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Wejherowa, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 16 lat.

 

Karty do głosowania będą udostępnione oprócz punktów wskazanych przez Urząd Miasta  także w Administracjach Osiedli.

 

Prosimy o liczne poparcie i udział w głosowaniu mieszkańców, które pozwoli skorzystać z czynnej rekreacji tak dorosłych jaki i dzieci.


UWAGA !

OPEC Sp. z o.o. informuje, że od dnia 12.06.2018 r. (wtorek) od godz. 6:00 do dnia 17.06.2018 r. (niedziela) do godz. 20:00 zostanie wstrzymana dostawa ciepła dla wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z Zakładu Energetyki Cieplnej Wejherowo.


Informacja


Projekt "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowo" - WSM Partner Projektu

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  RPPM.08.01.01-22-0011/17-00 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 08. Konwersja

Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

Wartość projektu ogółem: 15.120.407,87 PLN

Wydatki kwalifikowane: 14.878.792,94 PLN

Przyznane dofinansowanie: 12.590.605,38 PLN

Poziom dofinansowania: 84,62%

Wkład własny: 2.288.187,56 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 241.614,93 PLN (do poniesienia przez Partnerów)

Wydatki kwalifikowane objęte instrumentem elastyczności: 291.739,66 PLN (1,96%).

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 – 29.12.2022 r.

Opis Projektu:

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:

1. Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.
 
2. Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski. 
Planuje się stworzyć w historycznym centrum Wejherowa mały nowy park miejski o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2. Stworzony zostanie teren zielony - miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, zostaną wytyczone ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstaną place zabaw dla różnych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany istniejący w śródmieściu Park Kaszubski. Planuje się zagospodarowanie tam miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
 
3. Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie (ul. Św. Anny). 
Ulica Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę oraz zieleń.
 
4. Zielone podwórka.
W ramach ww. zadnia planuje się:
 
A. Modernizacja wybranych elementów części wspólnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe zagospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - element realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (28) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową wyłonionymi w ramach otwartego naboru.
 
B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatorów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.
 
5. Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. 
Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu polegające na dokończeniu pasażu pieszego wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.

W ramach instrumentu elastyczności ("Aktywni +") przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy dotyczące procesu rewitalizacji. W ramach zadania wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dot. małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

 

Obszar rewitalizacji obejmuje teren o pow. 71,23 ha. Zamieszkuje go 6112 osób.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii. Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.


Strona 1 z 1 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl