Komunikat nr 3/2023 z dnia 20.03.2023 r.


Informacja RODO

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) uprzejmie informujemy mieszkańców Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wejherowie, ul. Gen. J. Hallera 5, 84-200 Wejherowo, dalej jako ADO.
 • Adres korespondencyjny na który można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych : 84-200 Wejherowo, ul. Gen. J. Hallera 5

Adres e-mail: iodo@wsm.wejher.pl

 • Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów WSM Wejherowo, wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu WSM Wejherowo,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowe, przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa oraz przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę- przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania tej zgody.
 • Członek Spółdzielni jak i osoba nie będąca członkiem ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię oraz do ich poprawiania,
 • W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzana danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Obowiązek podawania danych przez członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby nie będące członkami, które posiadają prawo odrębnej własności wynika z przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu WSM Wejherowo i jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych może uniemożliwić obsługę Pan/Pani interesów i może skutkować jej zaprzestaniem.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Cena 1 GJ na terenie Miasta Wejherowo w budynkach bedących w zasobach WSM: od 195,61 zł do 215,33 zł.

Cena 1 GJ na terenie Miasta Rumia w budynkach bedących w zasobach WSM: od 133,76 zł do 134,33 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie tabelaryczne ze zmianą cen za 1GJ w latach:

GJ  GJ  GJ  GJ  GJ  GJ 
TARYFA 2021-X 2022-I 2022-VII 2022-XI 2022-XII 2023-I
W-IDE (Wejherowo) 91,46 zł 85,95 zł 98,53 zł - 206,53 zł 212,03 zł
W-GDE-de (Wejherowo) 94,85 zł 89,15 zł 102,25 zł - 209,58 zł 215,33 zł
W-OX (Wejherowo 80,21 zł 75,92 zł 88,71 zł - 190,08 zł 195,61 zł
PW-GDE-de (Rumia) 81,84 zł 72,01 zł 72,15 zł 92,28 zł 112,86 zł 134,73 zł
PW-GDE-ox (Wejherowo) 87,07 zł 82,25 zł 95,26 zł - 202,43 zł 208,10 zł
TARYFA 2020-VIII 2020-I 2019-VIII 2019-II 2018 2017
W-IDE (Wejherowo) 75,55 zł 72,77 zł 71,14 zł 67,47 zł 64,94 zł 60,49 zł
W-GDE-de (Wejherowo) 78,20 zł 75,12 zł 73,39 zł 70,13 zł 67,52 zł 63,12 zł
W-OX (Wejherowo 63,74 zł 61,05 zł 59,72 zł 56,50 zł 54,14 zł 49,93 zł
PW-GDE-de (Rumia) 78,09 zł 70,84 zł 69,87 zł 66,83 zł 66,68 zł 65,63 zł
PW-GDE-ox (Wejherowo) 70,67 zł 68,59 zł 66,96 zł 64,19 zł 61,61 zł
TARYFA 2016 2015 2014
W-IDE (Wejherowo) 59,44 zł 58,42 zł 55,98 zł
W-GDE-de (Wejherowo) 62,18 zł 61,10 zł 58,22 zł
W-OX (Wejherowo 49,27 zł 48,87 zł 46,39 zł
PW-GDE-de (Rumia) 65,24 zł 64,74 zł 61,98 zł

 Projekt "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowo" - WSM Partner Projektu

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  RPPM.08.01.01-22-0011/17-00 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 08. Konwersja

Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

Wartość projektu ogółem: 15.120.407,87 PLN

Wydatki kwalifikowane: 14.878.792,94 PLN

Przyznane dofinansowanie: 12.590.605,38 PLN

Poziom dofinansowania: 84,62%

Wkład własny: 2.288.187,56 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 241.614,93 PLN (do poniesienia przez Partnerów)

Wydatki kwalifikowane objęte instrumentem elastyczności: 291.739,66 PLN (1,96%).

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 – 29.12.2022 r.

Opis Projektu:

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:

1. Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.
 
2. Zagospodarowanie terenu miejskiego: Park nad rzeką Cedron i Park Kaszubski. 
Planuje się stworzyć w historycznym centrum Wejherowa mały nowy park miejski o powierzchni biologicznie czynnej ok. 1 364 m2. Stworzony zostanie teren zielony - miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, zostaną wytyczone ścieżki piesze umożliwiające dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku, powstaną place zabaw dla różnych grup wiekowych wyposażone w atrakcyjne urządzenia zabawowe. Ponadto zostanie uporządkowany i zagospodarowany istniejący w śródmieściu Park Kaszubski. Planuje się zagospodarowanie tam miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
 
3. Budowa powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie (ul. Św. Anny). 
Ulica Św. Anny stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę oraz zieleń.
 
4. Zielone podwórka.
W ramach ww. zadnia planuje się:
 
A. Modernizacja wybranych elementów części wspólnych w komunalnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia (np. renowacja elewacji budynków, uporządkowanie nieruchomości poprzez nowe zagospodarowanie terenu sprzyjające integracji mieszkańców) - element realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi (28) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową wyłonionymi w ramach otwartego naboru.
 
B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatorów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.
 
5. Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. 
Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu polegające na dokończeniu pasażu pieszego wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.

W ramach instrumentu elastyczności ("Aktywni +") przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy dotyczące procesu rewitalizacji. W ramach zadania wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dot. małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

 

Obszar rewitalizacji obejmuje teren o pow. 71,23 ha. Zamieszkuje go 6112 osób.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii. Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.


Strona 1 z 1 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl